top of page

ESG

UJAWNIENIA ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

 

Zarząd ASI Capital Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ASI” lub „Zarządzający”), działając w imieniu ASI, jako:

 1. spółki kapitałowej prowadzącej działalność jako wewnętrznie zarządzana ASI wykonującej działalność́ na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego pod numerem PLZASI00285;

 2. uczestnika rynku finansowego w rozumieniu niżej wskazanych uregulowań (łącznie określanych jako „Regulacje ESG”):

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 ze zm.);

  • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść́, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść́ i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 ze zm.);

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 ze zm.);

  • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność́ gospodarcza kwalifikuje się̨ jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność́ gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 442, str. 1 ze zm.);

 

w wykonaniu Regulacji ESG udziela następujących informacji: 

 1. na obecnym etapie funkcjonowania ASI nie stosuje się strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych tj. w bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia się. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Rozważane jest przyjęcie strategii w przypadku pozyskania odpowiednich zgód korporacyjnych na poziomie wszystkich organów oraz zwiększenia kadr posiadających odpowiednie kompetencje;

 2. nie są uwzględniane główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na brak odpowiednich struktur kadrowych. 

 3. nie wyklucza się brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.  

 4. ze względu na brak przyjętej polityki wynagrodzeń nie zapewnia się spójności swoich polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju;

 5. inwestycje nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej oraz nie promują aspektów środowiskowych i społecznych;

 6. brak jest celu w działaniu nastawionego na zrównoważone inwestycje.

 

Informacje wymagane Regulacjami ESG na bieżąco będą aktualizowane i w przypadku, jeżeli w/w informacje uległyby zmianie lub musiałby być opublikowane dodatkowe informacje, oprócz zmiany/uzupełnienia zostaną złożone wyjaśnienia dotyczące takiej zmiany/uzupełnienia.

bottom of page